лого на добър спа хотел Персенк

ОБЩИ УСЛОВИЯ

политика за защита на личните данни

Ръководството на СПА Хотел Персенк  възприема сигурността и защитата на личните Ви данни много сериозно!
Защитата на Вашите лични данни е важна за нас!
Благодарим Ви за избора Ви да посетите и използвате www.persenk.eu за Вашата онлайн резервация!
Гарантираме адекватна защита на личните Ви данни, като администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни на Република България и Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. /Общия регламент за защита на данните (GDPR)/!
Настоящият документ, който подлежи на периодични актуализации, описва как използваме и обработваме личната Ви информация.
Тук също ще намерите информация как да се свържете с нас, ако имате въпроси относно защитата на личните Ви данни.
Следващия Информационен бюлетин има за цел да Ви информира как е гарантирана защитата на данните Ви, в какъв обем, за какви цели и в кои случаи се събират личните Ви данни, на кой могат да бъдат предоставяни/разкривани личните Ви данни и какви са Вашите права.

информационен бюлетин

Събиране, обработка и предаване на лични данни:

Вие можете да посещавате нашия сайт, без да оставяте никакви лични данни.

Личните Ви данни се събират, само ако ги предоставяте доброволно, например когато правите резервация за настаняване или извършвате запитване. Когато правите резервация, Вие ще бъдете помолени да попълните онлайн форма, която съдържа: име,  имейл, телефонен номер за връзка. Тази информация е необходима за обработка на заявката и завършването на поръчката (включително изпращането на имейл до Вас за потвърждение на поръчката).

Kартови данни и автентикационни данни:

Ние нямаме достъп до Вашите картови данни, а само обслужващата Ви банка.

Ние нямаме достъп до Вашите автентикационни данни, а само банката издател на картата Ви.

Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между Вашия компютър и платежната страница на обслужващата ни банка.

Автентичността на Вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност .

В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

СПА Хотел Персенк/ в качеството си на собственик на www.persenk.eu   няма да изиска от Вас предоставянето на данни от кредитната Ви карта (включително тип, номер, CVC код, валидност, име на картодържателя). Те ще бъдат изискани от банката в специална за целта онлайн форма за плащане.

ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО НА:

Доброволно даване на съгласие за обработването на личните Ви данни за посочените цели:

Когато въвеждате Ваш лични или лични данни на Ваши служители, включително служебни данни (електронни адреси, имена, адреси, телефонни номера), разкриването на данните се извършва напълно доброволно  от Вас. Въвеждайки данните, Вие давате съгласие за събирането, обработката и използването им с цел установяване на контакт. Събиране, обработка и използване за каквито и да са други цели не се извършва. Това съгласие може да бъде отменено по всяко време, считано за бъдещ период.

Предаване на вашите лични данни не се извършва, освен ако изрично желаете това, с изключение на изрично предвидените в нормативен акт случаи!

Информация:

Имате право да поискате информация за това какви данни се съхраняват за вас, техния произход, получателите им, както и с каква цел се съхраняват. Нашият екип ще ви предостави тази информация на e-mail: marketing@persenk.eu.

Освен това имате право личните Ви данни да бъдат коригирани, блокирани и изтривани в съответствие с нормативните разпоредби. 

Сигурност:

СПА Хотел Персенк/ и www.persenk.eu прилагат всички необходими технически и организационни мерки за защита на предоставяните от Вас данни срещу случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожение и достъп от неупълномощени лица. Нашите мерки за сигурност се подобряват непрекъснато, съобразно с технологичното развитие и в съотвествие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) .

На кого може да предоставим Вашите лични данни:

Възможно е да споделим и разкрием Вашите лични данни и информация на правителствени или разследващи органи, само ако това се изисква от закона (или други регламенти, имащи силата на закон), в случай на съдебен процес, наказателно разследване, съдебна заповед или призовка.

При настаняването Ви в СПА Хотел Персенк:

Изискваме от Вас единствено законоизискуемия обем лични данни, утвърдени от министъра на туризма и публикувани на интернет страницата на Министерството на туризма, съгласно чл.116, ал.1 от Закона за туризма на Република България, а именно:

 • Единен Граждански Номер/Личен Номер на Чужденец;
 • Име на лицето (за български граждани на кирилица, а за чужденци – на латиница, съгласно националния документ);
 • Дата на раждане;
 • Пол;
 • Гражданство;
 • Номер на лична карта / валиден национален документ за самоличност;
 • Държава, издала националния документ.

Личните Ви данни се събират, само ако ги предоставяте доброволно!

В случай че не дадете своето съгласие  за предоставяне на личните Ви данни, не може да бъдете настанени в хотела!

Може да изберете начина на предоставяне на личните Ви данни:

Избирате да предоставите националния документ за самоличност, който да бъде  обработен от специално устройство, което само извлича личните данни, необходими за регистрацията Ви /*Устройство не сканира Вашите лични данни/ или Избирате да попълните адресна карта и да предоставите за справка националния документ за самоличност.

Допълнителна информация:

Вашето доверие е важно за нас. Затова ще отговорим на всички Ваши запитвания относно обработката на личните Ви данни. Ако имате въпроси, на които не сте получили отговор от настоящия информационен бюлетин за защита на данните, или ако желаете да получите по-задълбочена информация по определен въпрос, моля, свържете се по всяко време с нашия екип на marketing@persenk.eu или на телефон: 0895428076

С Уважение, Ръководството на СПА Хотел Персенк!

ПОЛИТИКА И ОБЩИ УСЛОВЯ НА ХОТЕЛА ПРИ НЕУСТОЙКИ И АНУЛАЦИИ ЗА ОРГАНИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ

I. Неустойки при цялостна анулация на мероприятието:

 1. При анулация на цялото мероприятие, от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, извършена в срок до 30 дни преди датата на провеждане на заявеното мероприятие, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
 2. При анулация на цялото мероприятие, извършена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срокдо 14 дни преди датата на провеждане на мероприятието, той дължи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на авансовото плащане.
 3. При анулация на цялото мероприятие, извършена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 7 дни преди датата на провеждане на мероприятието, той дължи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 100 % от стойността на хотелското настаняване по приетата оферта за корпоративно мероприятие.
 4. При анулация на цялото мероприятие, извършена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 3 дни до 1 ден преди датата на провеждане на мероприятието, той дължи неустойка на ИЗЪПЛНИТЕЛЯ в размер на 100 % от стойността на хотелското настаняване и всички договорени допълнителни услуги по офертата/договора.

II. Неустойки при цялостна анулация на мероприятието:

 1. При извършени частични анулации от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 72 часа  преди провеждане на мероприятието, които частични анулации в процентно изражение са в размер до 10% от резервираните помещения, съгласно приетата оферта, не се дължи неустойка.
 2. При извършени частични анулации от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 3 дни до 1 ден преди провеждане на мероприятието, но които частични анулации в процентно изражение са в размер до10% от общия брой резервирани помещения, съгласно приетата оферта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на авансовото плащане за анулираните помещения.
 3.       3.За частични анулации по т. II, 1 и 2,  които частични анулации в процентно изражение са в размер повече от       10% от резервираните помещения, съгласно приетата оферта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на             ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 100 % от стойността на анулираните помещения

 4. При частични анулации (не пристигане на участници) в деня на провеждане на мероприятието, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 100 % от стойността на незаетите помещения , съгласно приетата оферта и 100 % от стойността на  анулираните допълнителни услуги за всеки непристигнал участник за първия ден от мероприятието – изхранване и други, съгласно приетата оферта.
 5.  III. При закъснение на плащането по приетата оферта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от задълженията по нея, без за това си действие да търпи каквито и да било санкции и други неблагоприятни последици. При просрочие на всички останали плащания, договорени и включени в приетата оферта, неизправната страна дължи на изправната неустойка за всеки просрочен ден  в размер на 0,2% от неизплатената сума до окончателното й плащане.

 

С приемането на оферта за мероприятие клиентът / възложителят/ се съгласява автоматично с Общите условия на хотела!

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

В изпълнение на разпоредбите на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, създадохме канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения, който се прилага за:

 • Нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз в определени области, включително, но не само обществени поръчки, финансови услуги, предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, безопасност и съответствие на продуктите, безопасност на транспорта, опазване на околната среда, безопасност на храните, общественото здраве, защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни, и сигурност на мрежите и информационните системи;
 • Нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз, и нарушения на правилата на вътрешния пазар, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;
 • Извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения;
 • Нарушения на българското законодателство в областта на правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания, нарушения на трудовото законодателство.

Каналът за вътрешно подаване на сигнали за нарушения е достъпен на:

 • имейл адрес: signali@jupiterholding.bg (чрез подаване на „Формуляр за подаване на сигнали“);
 • на адрес: град Пловдив, р-н „Централен“, ул. „Преслав“ №2 (чрез подаване на „Формуляр за подаване на сигнали“);
 • на телефон: 032 200 345.

ЗАЩО ДА РЕЗЕРВИРАТЕ ДИРЕКТНО ПРЕЗ САЙТА?

ПРЕДИМСТВА