лого на добър спа хотел Персенк

бЛОГ

Спечелете мечтания УИКЕНД ЗА ДВАМА в SPA hotel PERSENK *****!

Спечелете мечтания УИКЕНД ЗА ДВАМА в SPA hotel PERSENK *****!

За да участвате изпълнете следните стъпки:

 • Отговорете на въпроса ,, Къде се намира SPA hotel PERSENK?‘‘

А: Рила

В: Тракийската низина

C: Сърцето на Родопите

D: Дунавската равнина

 • Тагнете човека, с когото бихте споделили страхотния уикенд

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА FACEBOOK ИГРАТА “УИКЕНД ЗА ДВАМА в SPA hotel PERSENK *****’’

І. Общи условия:

 1. Настоящите Общи Условия за участие („Правилата“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта “УИКЕНД ЗА ДВАМА в SPA hotel PERSENK *****’’.
 2. Организатор на “УИКЕНД ЗА ДВАМА в SPA hotel PERSENK *****’’ и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на играта е SPA hotel PERSENK *****.
 3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата и Instagram профила.
 4. Територия и период на провеждане на ИГРАТА
 5. Играта се провежда от 11.10.2022 г. до 31.10.2022 г. („Период на провеждане”).
 6. “УИКЕНД ЗА ДВАМА в SPA hotel PERSENK *****’’ се организира и провежда на български език само за територията на Република България.

III. Право на участие

 1. Право на участие в “УИКЕНД ЗА ДВАМА в SPA hotel PERSENK *****’’ има всяко физическо лице, което е над 18 години.
 2. Не се допуска участие от фалшиви профили и участие посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба.
 3. Не се допуска участието на служители от SPA hotel PERSENK *****.

Организаторът публикува на своята Facebook страница и Instagram профил условията за участие в играта, наградата/наградите към нея, периода на участие и датата на теглене на победителя/победителите.

Участниците в играта „УИКЕНД ЗА ДВАМА в SPA hotel PERSENK *****!“ трябва да изпълнят следните стъпки:

 • Да отговорят на въпроса ,, Къде се намира SPA hotel PERSENK?‘‘

А: Рила

В: Тракийската низина

C: Сърцето на Родопите

D: Дунавската равнина

 • Да тагнат човека, с когото биха споделили уикенда

Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез администратор публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата и Instagram профила. Администраторът от страна на Организатора има правото да сваля от Facebook страницата и Instagram профила всеки коментар, отговор, изображение и др., който по негово усмотрение нарушава горните изисквания и уронва авторитета и достойнството на Организатора или някой от останалите участници в играта.

 1. Награди. Теглене и получаване на наградите
 2. Победителят получава ваучер за настаняване „Уикенд за двама в SPA Hotel PERSENK*****“, който има възможност да използва до 20.12.2022 г.
 3. Не се допуска размяна на наградите срещу парична сума или друг вид предметна награда.
 4. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип измежду всички участници, изпълнили коректно условията на Играта, чрез използване на специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за Награда на всички участници.
 5. Спечелилите участници се обявяват на Facebook страницата и Instagram профила, в срок определен от Организатора или най-късно един ден след изтичане на периода упоменат в условието на играта. За да получи наградата, печелившият участник следва в срок от 5 (пет) работни дни да се свърже с Организатора на “Уикенд за двама в SPA Hotel PERSENK*****” като изпрати лично съобщение на Facebook страницата или Instagram профила.

Ако Организаторът не получи отговор на изпратеното съобщение, както и ако печелившият участник откаже да получи наградата или в случай, че има нарушаване на настоящите правила от страна на избрания за печеливш участник, той губи правото да получи наградата си.

 1. Наградата се предоставя от SPA hotel PERSENK *****.
 2. Участникът губи правото си да получи награда в следните случаи:

– ако данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, посочени от спечелилия участник;

– ако не се свърже с нас в срок до 5 дни от датата, на която е бил уведомен, че е печеливш;

 1. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави, която и да е от наградите по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия/те Участник/ци с друг вид награда.
 2. Отговорност
 3. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до Facebook страницата или Instagram профила, невъзможност за публикуване на съдържание на същата страница, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Играта. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.
 4. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на Facebook страницата или Instagram профила. Също така използваният от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.
 5. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.
 6. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция с участниците, които не са спечелили награда.
 7. Изменение и допълнение на официалните правила на Играта

Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на Facebook страницата и Instagram профила.

VII. Предсрочно прекратяване на Играта

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това във Facebook страницата.

VIII. Други

 1. С включването си в Играта, всеки участник се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията.
 2. С включването си в Играта, всеки участник приема личните му данни, както и профилната му снимка, да бъдат публикувани на Facebook страницата и Instagram профила. Участниците могат да се свържат с Организатора, чрез лично съобщение във Facebook страницата или Instagram профила. Игрите обявени от Организатора не се спонсорират, възлагат или осъществяват по какъвто и да е било начин от Facebook или Instagram и не следва да се свързват с тях. С включването си в Игрите участниците предоставят информация на Организатора, а не на Facebook и Instagram.
ДЕВИН Прогноза за времето

Топ оферти

Получавайте първи
най-добрите оферти!

ЗАЩО ДА РЕЗЕРВИРАТЕ ДИРЕКТНО ПРЕЗ САЙТА?

ПРЕДИМСТВА